מה הדין בפסח?

חיויו יו יויכגע וכגי יןם,כ חכגןןם קרן ‘קמ וןי וןריו י
חןע ויוע
חןח[ ןםחן חן

חןעח [חע ן